Logo Stichting Thuis in Welzijn

Alle essentiële informatie voor gemeenten, woningcorporaties en vastgoedpartijen

Realiseer Thuishuisprojecten in uw gemeente of werkgebied

Eenvoudig en doeltreffend meer geclusterde woonvormen realiseren en eenzaamheid tegengaan in een vergrijzende samenleving

Ja, zet ons op de lijst

Een Thuishuisproject bestrijdt eenzaamheid bij ouderen door het realiseren van een Thuishuis: een gewoon huis in de wijk als kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen met een kleine beurs (ook wel ‘studentenhuis voor ouderen’ genoemd). Naast het Thuishuis spoort een vrijwilligersorganisatie jaarlijks proactief tot 1000+ andere kwetsbare ouderen in de wijk en buurt op en verleidt hen om weer mee te doen; dit onder de noemer van Thuisbezoek. Dankzij het Thuishuis en het Thuisbezoek komen er meer geclusterde woningen en zijn er meer vrijwilligers actief om eenzaamheid tegen te gaan en de vitaliteit van wijken en buurten te versterken. Wilt u ook een Thuishuisproject in uw gemeente of werkgebied? Het werkt eenvoudig, het is effectief en het is nu op grotere schaal beschikbaar.

Op deze pagina treft u alle essentiële informatie aan waarmee u kunt beslissen om zich als geïnteresseerde gemeente, woningcorporatie of vastgoedorganisatie vrijblijvend bij ons aan te melden.

Stichting Thuis in Welzijn

Sinds 2011 maakt de landelijke Stichting Thuis in Welzijn (met ANBI-status) lokale Thuishuisprojecten mogelijk. Door de combinatie van een huis en een vrijwilligersorganisatie zorgen deze projecten voor een duurzaam en betekenisvol verschil bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Naast doorleefde praktijkervaring uit acht projecten en onafhankelijke effectanalyses van o.a. RIGO, heeft de Stichting een uitgebreide handleiding voor initiatiefnemers, een programma van eisen en opleidingen voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden beschikbaar. Aan de Stichting zijn verschillende experts verbonden, zoals een architect, opleiders en Thuishuisprojectontwikkelaars. Met onze kwartiermaker, mogelijk gemaakt door de fondsen Dioraphte en RCOAK, is het nu mogelijk meer projecten op grotere schaal aan te bieden. Daarbij heeft de Stichting de ambitie om de komende jaren minimaal 50 nieuwe projecten te realiseren. Dit alles vanuit de visie dat ouderen de eigen regie houden, dat welzijn boven zorg gaat, en dat professionals vrijwilligers ondersteunen (en niet andersom ☺).

Eenzaamheid

65+: 50%
85+: 63%

Alleenstaanden 75+

2021: 600.000
2050: 1,2 miljoen

Opgave geclusterde woonvormen tot 2030

80.000

Een Thuishuisproject bestaat uit twee delen voor een bereik van 1.000+ ouderen per jaar in de wijk, buurt of gemeente

Deel 1: Thuishuis

 • Geclusterde levensloopbestendige woonvorm voor 5-7 bewoners (55+), met een individuele woonruimte (ca. 40m2) voor iedere bewoner, een gedeelde buitendeur, keuken, woonkamer, hobbyruimte, logeerruimte en tuin of terras. Totale leefruimte p.p. ca. 80m2
 • Voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen of niet alleen willen wonen
 • Dichtbij winkels en andere voorzieningen
 • Geschikt voor bestaande bouw en nieuwbouw, ook als onderdeel van grotere projecten
 • Sociale huur; midden- en hoger huursegment als optie

Deel 2: Thuisbezoeken

 • Bezoek van kwetsbare alleenstaande ouderen, gerund door geschoolde vrijwilligers
 • De ‘geef nooit op-methode’ spoort eenzame ouderen op, juist degenen die reguliere organisaties niet vinden
 • Kunst van verleiding door oprechte belangstelling
 • Wensen en behoeften van ouderen staan centraal, gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • Verbinden van ouderen aan oplossingen die er toe doen; bestaand lokaal aanbod of van de Thuishuisorganisatie, zoals: Thuisbus, Thuishuiscafé, Telefooncirkel, Automaatje of Oudermaatje
Foto Yvonne Dijkstra

"Ik zit hier helemaal op mijn plekkie. Het beste besluit uit mijn leven na de scheiding."

- Yvonne Dijkstra (77 jaar), bewoner Thuishuis Woerden

Foto Hermine Verburg (60 jaar)

"Iedere dag spreek ik iemand en ik lach iedere dag. Ik geniet ook van stilte. Voor mij de perfecte manier van wonen."

- Hermine Verburg (60 jaar), bewoner Thuishuis Noordwijk

Foto Conny Helder

"We willen dat ouderen meer bij elkaar kunnen wonen."

- Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, 13 september 2023

Innovatief

Thuishuisprojecten bestaan sinds 2011, maar zijn nog geen gemeengoed. Daarom is een Thuishuisproject nog steeds innovatief met de volgende kenmerken.

Lokaal eigenaarschap en maatwerk

Onderdeel van de wijk of buurt

Beproefd en bewezen effectief

Klein project met grote impact

Voordelen voor gemeenten

 • Zorgt voor een duurzame en proactieve focus op voorkoming en bestrijding van eenzaamheid bij ouderen
 • Bereikt andere ouderen dan reguliere organisaties
 • Helpt bij uitvoeren woonzorgvisie en zorgt voor meer woonvariatie voor ouderen
 • Op relatief korte termijn te realiseren
 • Activeert en benut burgerkracht
 • Vergroot leefbaarheid van wijken en buurten vanuit de sociale basis
 • Leidt tot Wmo-besparingen

Voordelen voor woningcorporaties en vastgoedpartijen

 • Bevordert doorstroming
 • Helpt bij invulling opgave geclusterd wonen en prestatie-afspraken
 • Biedt een oplossing voor eenzaamheid bij groeiende groep van eigen, oudere huurders
 • Vergroot sociale cohesie van wijken en buurten, vermindert overlast
 • Kostenneutraal ten opzichte van andere seniorenhuisvesting
 • Huisvesting is altijd alternatief aanwendbaar
 • Versterkt het maatschappelijk betrokken profiel

Rustig en helder uitgelegd wat een Thuishuisproject is

Meerdere projecten tegelijk voor meer impact

Dankzij de fondsen Dioraphte en RCOAK is het mogelijk om per werkgebied meerdere projecten gelijktijdig te realiseren. Gelet op de vergrijzing, de eenzaamheid onder ouderen en de urgentie voor meer geclusterde woonvormen en woonvariatie voor ouderen is dat zeer gewenst. Zo bereiken we sneller meer impact.

Thuishuisprojecten realiseren

Een Thuishuisproject komt tot stand in drie fasen. Het is altijd maatwerk; de gemiddelde doorlooptijd tot een staande organisatie en de start van Thuisbezoeken is 9 maanden.

Fase 1
richtinggevend haalbaarheidsonderzoek
, vooral gericht op draagvlak

 • Startbijeenkomst sleutelfiguren
 • Afnemen interviews stakeholders (ca. 24), individueel en/of in (klein) groepsverband
 • Advies go or no go
 • Ontwikkelen Plan van Aanpak
 • Rapportage, presentatie en besluitvorming

Fase 2

de (op)startfase,

gericht op de

projectorganisatie

 • Startbijeenkomst initiatiefnemers
 • Oprichten lokale vrijwilligersstichting inclusief verbinding met opdrachtgever en organiseren projectorganisatie
 • Uitwerken Plan van Aanpak
 • Informatie verzamelen over financiering, fondsen en relevant (lokaal) woonbeleid

Fase 3

de implementatiefase,

gericht op organisatie,

Thuisbezoek en Thuishuis

 • Opzetten en implementeren vrijwilligersorganisatie
 • Werven en opleiden vrijwilligerscoördinator en vrijwilligers
 • Starten en monitoren van Thuisbezoeken
 • Verdere voorbereiding huisvesting en eerste bewonersgroep

Wat levert het op?

U kunt de volgende resultaten verwachten van gerealiseerde Thuishuisprojecten:

 • Minder eenzame ouderen, hogere kwaliteit van leven voor een bereik van 1.000+ ouderen
 • Toename van de vitaliteit van wijken en buurten
 • Verminderde en uitgestelde vraag naar professionele zorg en welzijn (Wmo & Wlz)
 • Meer woonvariatie voor ouderen, aansluitend bij de transitie van wonen en zorg
 • Doorstroming in de gehele verhuisketen

Aan de slag

De realisatie van Thuishuisprojecten gebeurt in samenwerking met de opdrachtgever (zoals een gemeente, woningcorporatie of andere vastgoedpartij), een initiatiefgroep en de lokale vrijwilligersorganisatie. Stichting Thuis in Welzijn levert de expertise, coaching, opleiding en ondersteuning. Thuis in Welzijn zet in 2024 in op het verwerven van aanvullende financiële middelen voor de eerste vijftig nieuwe Thuishuisprojecten. De verworven middelen zullen in overleg met de donateurs zoveel mogelijk in mindering worden gebracht op de bijdrage ten laste van de opdrachtgever. Hiervoor legt Thuis in Welzijn een lijst aan van geïnteresseerde partijen.

Foto Hugo van den Beld

Waarom nu?

"Juist in vergrijzend Nederland met een grote behoefte aan geclusterde woonvormen is het belangrijk dat de kracht van Thuishuisprojecten op veel grotere schaal beschikbaar komt.”

- Hugo van den Beld, kwartiermaker Stichting Thuis in Welzijn

Zet uw gemeente, woningcorporatie of vastgoedorganisatie op de lijst

Ja, zet ons op de lijst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo van den Beld, kwartiermaker via kwartiermaker@thuisinwelzijn.nl en 06-81715500. U kunt hier ook een online of telefonische afspraak inplannen.


Tot slot twee tips: via de Podcast over het Thuishuis Woerden krijgt u ook een uitstekende indruk. En wilt u echt álles weten: kijk dan op Thuishuis.org.

Logo ANBI
Logo Dioraphte
Logo RCOAK
Logo Een tegen Eenzaamheid